Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська районна лікарня" 
                               Тячівської міської ради Закарпатської області
                                                                    офіційний сайт
                          (03134) 3-20-57, 3-22-03 факс:  @  01992682@mail.gov.ua   ks@тячів-рл1.укр   
                                                Гаряча лінія"   0987621168 (приймальне відділення)

 Головний лікар: 

    Яринич Федір Михайлович - головний лікар КЗ «Тячівська районна лікарня №1», керує закладом через своїх заступників, працівників апарату управління.
     Головний лікар має право вносити зміни і доповнення до функціональних обов'язків працівників апарату управління.
     Організує систему контролю виконання в апараті Наказів та Постанов Кабінету Міністрів України, наказів, вказівок, рішень   Колегії МОЗ України та Управління охорони здоров'я області, розпоряджень та рішень обласної та районної рад народних   депутатів та їх виконкомів, власних наказів, розпоряджень та рішень медичної ради.
     Здійснює призначення та звільнення завідувачів відділень, формує резерв керівних кадрів адміністрації, організовує  його навчання. Приймає участь в перевірках роботи установ охорони здоров'я району,представляє в вищестоячих  органах державної  влади, в відділі охорони здоров'я Тячівської РДА. Видає накази по КЗ «Тячівська районна лікарня  №1».
     Несе відповідальність:
- за роботу адміністрації;
- за розподіл фінансів;
- за призначення керівних кадрів;
- за капітальне будівництво;
- за роботу штаба цивільної оборони;
- за зв'язок з управлінням охорони здоров'я району , з медичним факультетом УжНУ, районною радою та його виконкомом;
 - за міжнародні зв'язки з питань охорони здоров'я, придбання медикаментів, препаратів для щеплення, санітарного автотранспорту, медичної допомоги населенню;
 - за передачу з балансу на баланс між остановами охорони здоров'я обладнання, транспорту.
    Курирує роботу:
- спеціалізованих рад;
- сестринські заняття по підвищенню кваліфікації середніх медичних працівників;
- координує  роботу профспілкової організації і спільну роботу з іншими відомствами.
     Головному лікарю прямо підпорядковані:
- заступник головного лікаря  з лікувальної  роботи;
- заступник головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства;
- заступник головного лікаря з медсестринства;
- керівники всіх структурно – функціонуючих підрозділів, завідувачі  відділень;
- медичний статистик;
- головний бухгалтер;
- начальник штабу цивільної оборони;
- юрисконсульт;
- діловод.
     При відсутності головного лікаря (відпустка, відрядження, хвороба) його функціональні обов'язки  виконує резерв.
     Основні повноваження, завдання та форми роботи головного лікаря КЗ «Тячівська районна лікарня №1».
- діяти без довіреності від імені КЗ «Тячівська районна лікарня №1», представляючи її в усіх установах та організаціях в межах своїх функцiональних повноважень.
- розпоряджатися коштами, майном та іншими цінностями відповідно до чинного законодавства.
- укладати господарські та інші угоди, видавати довіреності, відкривати реєстраційні та інші рахунки.
- у межах компетенції видавати накази, обов’язкові для всіх працівників КЗ «Тячівська районна лікарня №1».
- призначати на посади та звільняти з посад згідно чинного законодавства України.
- укладати колективний договір керівництва КЗ «Тячівська районна лікарня №1» з уповноваженим колективом КЗ «Тячівська районна лікарня №1» – профспілкою КЗ «Тячівська районна лікарня №1».
- розподіляти обов’язки між своїми заступниками, затверджувати положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.
- вживати заходи дисциплінарного стягнення та заохочення щодо працівників.
- затверджувати штатні розписи підрозділів вiдповiдно до їх завдань, виходячи з затвердженого фонду заробiтної плати, нормативiв та об’ємів запланованої роботи.
- вiдряджати працівників.
- направляти працiвникiв на пiдвищення квалiфiкацiї та атестацiю згiдно директивних документiв.
- визначати розмiр заробiтної плати згiдно нормативних актiв.
- преміювати працівників.
- направляти на лікування за кордон громадян України та приймати на лікування іноземних громадян, а також осіб без громадянства згідно чинних інструкцій Міністерства охорони здоров’я України.
     Головний лікар КЗ «Тячівська районна лікарня № 1» несе персональну відповідальність за:
- органiзацiю та стан надання медичної допомоги  в лікарні.
- лiкувально-дiагностичний та профілактичний процес;
- господарське забезпечення;
- iнформацiйне та документаційне забезпечення управлiнської дiяльності;
- кадрове забезпечення та використання трудових ресурсів;
- розробку і затвердження штатних розписів вiдповiдно до їх завдань, виходячи з затвердженого фонду заробітної плати, нормативiв та об’єму запланованої роботи;
- загальну організацію ведення бухгалтерського обліку згідно з чинним законодавством України.
- комплексне планування дiяльностi;
- дотримання чинного законодавства України;
- укладання колективного договору між керівництвом КЗ «Тячівська районна лікарня №1» та уповноваженим колективом КЗ «Тячівська районна лікарня №1» органом та за виконання взятих керівництвом КЗ «Тячівська районна лікарня № 1» зобов’язань;
- представництво КЗ «Тячівська районна лікарня № 1» в органах та установах незалежно вiд форм власності i підпорядкування в межах своїх функціональних повноважень;
- стан охорони праці;
- діяльність штабу медичної служби цивільної оборони КЗ «Тячівська районна лікарня №1» та її координацію з роботою штабу медичної служби цивільної оборони району;
- своєчасність та достовірність подання статистичної звітності відділу охорони здоров’я Тячiвської райдержадмiнiстрацiї та іншим державним структурами згідно вимог чинного законодавства України.

 Заступник головного лікаря по лікувальній роботі:                                                                                                                            

         Попович Віктор Петрович 

     Основним завданням заступника головного лікаря по лікувальній роботі:
- контроль за діяльністю завідувачів відділеннями;
- керівництво роботи лікувально-діагностичними лабораторіями, аптеки, радою медичних сестер, харчоблоку, служби  крові;
- здійснює контроль за охороною праці, технікою безпеки;
- організація контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у відділеннях;
- проведення консиліумів у відділеннях;
- організація втілення в роботу досягнень медичної науки та передового досвіду роботи;
- керівництво медикаментозним забезпеченням відділень;
- розгляд скарг, листів та заяв громадян на недоліки в лікувально-діагностичній роботі.
- проведення клінічних конференцій, занять з лікарями і середніми медичними працівниками;
- координує діяльність дільничних лікарень через їх керівників, по питанням надання стаціонарної допомоги населення.       Веде прийом громадян з питань лікувальної допомоги в стаціонарах району. Організовує і приймає активну участь в  перевірках діяльності стаціонарів району.
- надає організаційно-методичну допомогу завідувачам відділеннями, головним лікарям дільничних лікарень з питань  удосконалення стаціонарної допомоги населенню, планування роботи стаціонарів.
- контролює проведення конференцій, семінарів, товариств.
     При відсутності заступника головного лікаря по лікувальній роботі (відпустка, хвороба, відрядження та ін.) його функції виконує резерв.

  Заступник головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства:

      Петейчук Юлія Степанівна

     Організує свою роботу по керівництву роботи пологового та  дитячого відділення, згідно посадової інструкції, наказів   та інших документів Міністерства охорони здоров¢я України, розпоряджень та вказівок в вищестоящих  органів і посадових осіб.
      Заступник головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства має право:
- здійснювати підбір і розстановку медичних кадрів, які здійснюють медичну допомогу жінкам і дітям, вносити пропозиції головному лікарю на їх призначення і звільнення, а також заохочення і накладання стягнень;
- встановлювати порядок направлення хворих дітей в районну лікарню для стаціонарного обстеження і лікування.
- організовувати і проводити перевірку роботи пологового та дитячого  відділення.
      Несе безпосередню відповідальність:
- за стан і рівень організації лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню;
- за стан та рівень організації  родопомоги;
- за організацію і проведення в районі семінарів, лекцій, нарад та інших заходів для медпрацівників району з метою  підвищення їх кваліфікації з питань охорони  материнства  та  дитинства.
- за своєчасний розгляд пропозицій, скарг і заяв громадян з питань надання лікувально-профілактичної допомоги жінкам   та дітям.
     Заступник головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства зобов'язаний:
- на основі аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів району, які надають медичну допомогу жінкам і дітям, розробляти заходи по охороні їх здоров¢я;
- налагоджувати тісний зв'язок в роботі із санітарно-епідеміологічною службою, визначати режим роботи дитячих і пологових відділень;
- організувати виїзди відповідних фахівців і виїжджати особисто в лікувально-профілактичні заклади  району (сільські  дільничні  лікарні, амбулаторії, ФАПи) для перевірки їх роботи і надання практичної допомоги лікарям і середнім медичним працівникам з питань організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям;
- розробляти пропозиції по розвитку мережі дитячих лікувально-профілактичних закладів, укомплектуванню їх медичними кадрами, обладнанню медичною апаратурою,    інструментарієм та ін. обладнанням;
- звітуватись про проведену роботу по організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям перед головним лікарем, а по його дорученню-перед вищестоячими органами охорони здоров¢я, державними, громадськими організаціями і населенням;
- готувати  матеріали для внесення їх на розгляд і обговорення на сесію  районної  ради, медичної колегії з питань подальшого покращення охорони здоров¢я жінок і дітей.
- організовує  і забезпечує розробку заходів по удосконаленню роботи відповідних відділень на основі аналізів їх діяльності.
- забезпечує проведення заходів по підвищенню кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу матерям і дітям.
- забезпечує втілення в практику охорони здоров'я нові ефективні методи і засоби профілактики, діагностики та лікування нових організаційних форм роботи по наданню лікувально-профілактичної допомоги дітям і жінкам.
- налагоджує чітку наступність між закладами охорони здоров¢я району, що здійснюють  медичну допомогу дітям і жінкам.
- контролює правильність видачі листків непрацездатності  матерям по догляду за хворими дітьми.
    При відсутності заступника головного лікаря з питань охорони материнства та дитинства (відпустка, хвороба, відрядження та інше) його функції виконує резерв.

 Заступник головного лікаря з медсестринства:

      Кучерява Марія Луківна

      Заступник головного лікаря з медсестринства:
- організовує проведення міроприємств по раціональній організації праці середнього і молодшого медперсоналу;

- проводить систематичний контроль за своєчасним і якісним виконанням середнім і молодшим медперсналом своїх  обов'язків, дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
- контролює дотримання санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму, розпорядку роботи відділень;
- проводить вводний і організовує первинний і черговий інструктаж на робочому місці середнього і молодшого  медперсоналу;
- розробляє плани і програми сестринських конференцій, узгоджує з керівництвом  і радою медичних сестер, організовує   їх проведення.
- вивчає і розповсюджую передові форми і методи роботи середнього і молодшого медперсоналу інших медичних  закладів;
- розробляє і представляє на затвердження плани підвищення кваліфікації середнього і молодшого медперсоналу  на рік і на перспективу, організовує контроль за їх виконанням;
- організовує проведення оглядів, конкурсів по виявленню кращих по професії працівників;
- організовує роботу ради медичних сестер.
     Надаються повноваження:
- віддавати вказівки старшим медсестрам відділень і структурних підрозділів по питанням організації роботи середнього і молодшого медперсоналу. У випадках, які пов'язані з необхідністю оперативного управління, давати вказівки середньому і молодшому медперсналу, обминаючи їх безпосередніх керівників, але обов'язково повідомляючи їх про дане розпорядження.
- вимагати від старших медсестер відділень і структурних підрозділів необхідну інформацію про роботу середнього і молодшого медперсоналу.